Pred používaním webovej stránky www.pocomtuziazeny.sk je nutné si prečítať podmienky používania a pravidlá webovej stránky.

 

Pravidlá webovej stránky sú záväznou dohodou medzi prevádzkovateľom webovej stránky a používateľom webovej stránky (registrovaní aj neregistrovaní užívatelia). Používanie webovej stránky je podmienené súhlasom s Podmienkami používania. Ak s nimi nesúhlasíte, nepoužívajte prosím našu webovú stránku. Ak ste sa už zaregistrovali, požiadajte nás o zrušenie registrácie.

 

Pridávať blogy, obrázky, fotografie, videá, komentáre a príspevky do diskusií môžu iba zaregistrovaní užívatelia.

 

Táto webová stránka je určená osobám nad 18 rokov.

 

VYMEDZENIE POJMOV

BLOG chronologicky zoradené príspevky autora

 

BLOGER registrovaný užívateľ

autor príspevkov zverejnených na stránke www.pocomtuziazeny.sk v záložke Blog;

ten, kto aktívne využíva web www.pocomtuziazeny.sk iným spôsobom, než je blogovanie (napr. zapája sa do diskusií, vkladá obrázky do galérie, atď.)

 

POUŽÍVATELIA všetci používatelia = registrovaní užívatelia + neregistrovaní užívatelia

 

ŠIKOVNÍK fyzická alebo právnická osoba, ktorá zverejňuje blog prezentujúci predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (firemný blog/PR blog)

 

ADMIN/ADMINISTRÁTOR osoba oprávnená používať účet pocomtuziazeny, ktorá je zodpovedná za administráciu obsahu vloženého používateľmi na webovú stránku

 

PREVÁDZKOVATEĽ (MY) spoločnosť, ktorá prevádzkuje web www.pocomtuziazeny.sk (WebCats, s.r.o., so sídlom Martinčekova 3, 821 09 Bratislava,

IČO:46 971 475)

 

WEB/WEBOVÁ STRÁNKA táto internetová stránka www.pocomtuziazeny.sk

AUTORSKÝ ZÁKON zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom

 

PRAVIDLÁ JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ STRÁNOK

BLOG a jednotlivé príspevky

 

Blog je miesto, kde môžu blogeri publikovať svoje príspevky. Príspevky sú verejne prístupné, preto uvítame, ak budú slušné, budú rešpektovať ostatných používateľov a autori nebudú ZNEUŽÍVAŤ možnosť ovplyvňovať širokú verejnosť. Autormi príspevkov sú zaregistrovaní blogeri.

 

Blogy Šikovníkov sú firemné, resp. reklamné blogy, ktorých cieľom je propagovať produkty alebo služby. Autormi príspevkov sú zaregistrovaní blogeri Šikovníci. Pre Šikovníkov platia osobitné pravidlá . Konto Šikovníka sa aktivuje až po schválení administrátorom.

 

Všetky príspevky sú zverejňované na úvodnej stránke do okamihu, kým ich neodsunú novšie príspevky. Bloger má právo slobodne šíriť svoje názory, ktoré však nezasahujú do práv tretích osôb. Sám sa však musí podriadiť slobodnej výmene názorov. Nesmie zverejňovať informácie neoverené, zavádzajúce, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce či neúplné alebo akékoľvek iné informácie, ktoré sú alebo by mohli byť spôsobilé privodiť ujmu iným osobám. Ak Bloger uverejní nepravdivú a/alebo chybnú informáciu, je povinný ju uviesť na pravú mieru uverejnením nového článku alebo doplnením pôvodného článku.

 

Blogeri nesmú zverejňovať obsah, ktorý je v rozpore s platný právom SR a Podmienkami poskytovania služby. Zakázané sú najmä urážky, vyhrážky a osobné útoky voči ostatným, vulgarizmy, príspevky propagujúce podnecujúce alebo obhajujúce potláčanie základných práv a slobôd, násilie, agresivitu, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie rasy, národa či náboženského presvedčenia, , nelegálnych strán a hnutí. Zakázaná je aj pornografia, prezentovanie nahoty ľudského tela porušujúcim spôsobom, porušovanie Autorského zákona a propagácia obsahu porušujúceho Autorský zákon. Neprijateľný je aj obsah, ktorý hrubým spôsobom znevažuje prevádzkovateľa a obsah tohto webu.

 

Diskusné fórum pre ženy

Používatelia fóra nebudú vytvárať rovnakú tému viackrát. Je vhodné sa presvedčiť, či téma, ktorú chcete otvoriť, zatiaľ nebola vytvorená (pomocou Vyhľadávača).

Príspevky nemajú obsahovať ponuky na tovar alebo služby. Fórum nie je inzercia. Diskusie nie sú určené na výzvy, prieskumy, ankety.

Názov diskusnej témy má byť vecný a jednoznačný, vystihujúci otázku, problém, tému, o ktorých chcú používatelia diskutovať.

 

Fotoblog

Používajú a uverejňujú sa vlastné obrázky/fotografie autora.

Používanie cudzích obrázkov, fotografií, audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov je možné len so súhlasom autora alebo s uvedením zdroja (v súlade s Autorským zákonom).

Fotky, obrázky a videá nesmú ponúkať služby alebo tovar. Propagačné obrázky môžu byť použité v Blogoch Šikovníkov.

Podujatia

Pridávajú sa podujatia určené alebo zaujímavé pre ženy. Podujatia pridáva organizátor podujatia, sprostredkovateľ podujatia alebo PR agentúra. Ak nie ste ani jedna z uvedených osôb, pošlite nám TIP na PODUJATIE, spracujeme ho v redakcii a následne zverejníme.

Pridávať je možné maximálne jedno podujatie denne a maximálne dve podujatia týždenne. Pridávanie podujatí je bezplatné.

 

Pravidlá používania blogu, fóra, galérie a pridávania podujatí:

Nedodržiavanie týchto podmienok sa považuje za porušenie Podmienok používania.

 

 1. Blogeri nezverejňujú opakovane nehodnotný alebo duplicitný obsah (príp. veľmi krátke články, články bez informačnej či umeleckej hodnoty, obrázky/fotky v zníženej kvalite).
 2. Blogeri nevnucujú ostatným svoje názory; nezverejňujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné príspevky.
 3. Blogeri nebudú propagovať komerčné produkty a/alebo súkromné firmy a nebudú zverejňovať odkazy na ich stránky.

 

Reklamné blogy patria do osobitnej kategórie Blogy Šikovníkov; v kategórii Blogy budú reklamné blogy blokované (výnimku tvoria takto zverejnené blogy po dohode s prevádzkovateľom). Ak chcete akýmkoľvek spôsobom zviditeľniť svoje podnikanie alebo činnosť, zaregistrujte sa ako Bloger Šikovník a prispievajte v Blogoch Šikovníkov! (viac info o Blogoch Šikovníkov TU).

 

Viac o zakázanej a povolenej reklame TU.

 

 1. Za porušenie Podmienok používania sa považuje:
 • zverejňovanie textov, obrázkov a videí, ktoré obsahujú vulgárne slová a slová a/alebo slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou etikou, dobrými mravmi a morálkou; najmä v titulkoch a v perexe (úvod opisujúci obsah článku);
 • zverejňovanie textov, ktoré propagujú násilie, fanatizmus, rasizmus, návykové látky, útočia na alebo urážajú konkrétne osoby;
 • zverejňovanie erotických, vulgárnych a obscénnych obrázkov;
 • zverejňovanie obrázkov, na ktorých sú nahé deti;
 • zverejňovanie článkov bez perexu;
 • zverejňovanie príspevkov, ktorých obsahom je len video alebo len fotografia v Blogoch (fotografie/obrázky bez textu alebo len s popisným textom sa pridávajú do Fotoblogu);
 • používanie grafických znakov a prvkov v titulkoch a v perexe s cieľom pritiahnuť čitateľa (napr. titulky písané veľkými písmenami, zvýraznenie textu podčiarknutím, kurzívom);
 • zverejňovanie textov, ktorých cieľom je podvodom prilákať pozornosť čitateľov a s uverejneným textom súvisia okrajovo;
 • zverejňovanie kontaktných údajov firiem (adresa, web stránka, telefónne číslo, e-mail), s výnimkou Šikovníkov, ktorí sú oprávnení vyplniť si tieto údaje vo svojom profile; názov firmy alebo odkaz na konkrétny produkt sú  dovolené;
 • zverejňovanie textov, ktorých obsahom je:
 • propagácia politickej strany,
 • agitácia k voľbe konkrétnych ľudí a strán,
 • komerčné aktivity, inzercia
 • výzvy na petície a finančné zbierky (texty o neziskových akciách a charitatívnych podujatiach môže prevádzkovateľ po predchádzajúcej konzultácii povoliť)
 • experimenty, žarty a prieskumy (napr. “chcela som vedieť, koľko ľudí priláka tento titulok”);
 • neúmerné obťažovanie (spamovanie) ostatných používateľov;
 • rozsiahle dodatočné úpravy už publikovaných článkov, ktorými sa podstatne mení ich obsah, bez zreteľného priznania dodatočných zmien priamo v článku (opravy, ktoré nemenia podstatu článku, sú povolené; napr. oprava gramatických chýb);
 • zverejňovanie nepravdivých, neúplných, neoverených, klamlivých, pravdu skresľujúcich alebo zavádzajúcich informácií, ktoré by mohli poškodiť iné osoby alebo subjekty;
 • zverejňovanie textov, ktoré sú odkazmi iným blogerom (napr. úvahy o iných blogeroch, o kvalite ich článkov);
 • zverejňovanie textov, ktoré sú len odkazmi, pozdravmi či upozorneniami na iný obsah;
 • zverejňovanie osobných údajov a informácií o iných osobách (dátum narodenia, adresa, telefónne číslo) a/alebo osobnej korešpondencie s inými užívateľmi;
 • zneužívanie cudzej identity (vydávanie sa za inú osobu)

 

 1. Sťažnosti na nás a naše služby riešia používatelia s prevádzkovateľom interne (kontaktujte nás priamo pomocou formulára v záložke Kontakty).

 

 1. Používatelia sa nebudú pokúšať ani uskutočňovať neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi.

 

 1. Blogeri nebudú meniť dátum článku po jeho uverejnení s úmyslom zobraziť článok znovu na popredných miestach a zvýšiť si tak jeho čítanosť.

 

 1. Blogeri nesmú bezdôvodne vymazávať/odstraňovať alebo zneprístupniť už publikované články; administrátor neodstraňuje blogy na požiadanie
 2. Celý obsah blogu sa odstraňuje po konzultácii s nami (bloger môže o zrušenie blogu požiadať s uvedením dôvodu pomocou formulára v záložke Kontakty);
 3. Do verejných príspevkov nepatria osobné údaje (telefónne číslo, adresa, číslo účtu, atď.); zakázané je uverejňovanie článkov obsahujúcich osobné údaje inej osoby bez jej súhlasu;
 4. Zakázaná je všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť webu www.pocomtuziazeny.sk a zásahy do štruktúry, funkcií a vzhľadu webu www.pocomtuziazeny.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol nami výslovne povolený
 5. Príspevky sú kvôli prehľadnosti kategorizované; každý príspevok musí byť zaradený do kategórie/kategórií (zaradenie do viacerých kategórií je možné)

 

Podmienky používania

A. Základné ustanovenia a pojmy

Webová stránka www.pocomtuziazeny.sk je blog portál pre ženy.

Je určená na zverejňovanie autorského obsahu vytváraného blogermi – blogerkami.

 

Bloger je osoba nezávislá od prevádzkovateľa služby. Celý textový, obrazový a multimediálny obsah publikovaný na doméne www.pocomtuziazeny.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe ich zmluvných vzťahov s používateľmi alebo s prevádzkovateľom.

Webová stránka www.pocomtuziazeny.sk je zároveň komunitným priestorom na komunikáciu.

 

B. Registrácia

 

Pre založenie blogu a aktívne využívanie služieb (komentáre, diskusie, pridávanie príspevkov do galérie) na www.pocomtuziazeny.sk je potrebné sa zaregistrovať. Súčasťou registrácie je súhlas s podmienkami používania webu. Registráciou na www.pocomtuziazeny.skudeľujú používatelia súhlas s nižšie uvedenými Podmienkami používania www.pocomtuziazeny.sk (ďalej len Podmienky) a z nich vyplývajúcimi pravidlami fungovania na www.pocomtuziazeny.sk.

 

Podmienky registrácie

 

Majiteľom blogu (blogerom) na www.pocomtuziazeny.skmôže byť akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo akákoľvek právnická osoba, ktorá splní tieto podmienky:

 • pri registrácii poskytne prevádzkovateľovi pravdivé, správne a aktuálne údaje
 • zaregistruje sa na www.pocomtuziazeny.sk a poskytne prevádzkovateľovi osobné údaje vyžadované pri registrácii (meno, priezvisko, e-mailová adresa), ktoré nebudú zverejnené, sú určené na interné účely prevádzkovateľa
 • zaväzuje sa aktualizovať svoje osobné informácie.
 • pri publikovaní na www.pocomtuziazeny.sk dodržiava pravidlá stanovené prevádzkovateľom v týchto Podmienkach.

Použitím webovej stránky Nám používatelia dobrovoľne a bezplatne, bez akéhokoľvek vecného, časového, územného či iného obmedzenia udeľujú:

 • súhlas v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov ako prevádzkovateľovi, so spracúvaním údajov (osobných aj iných), požadovaných pri používaní webovej stránky alebo pri Registrácii. Tieto údaje budú zaradené nášho informačného systému, aby sme mohli poslať oznámenie týkajúce sa webovej stránky, prípadne ich poskytnúť inej osobe v súlade so zákonom, a taktiež aby sme ich mohli uverejňovať v prípade potreby v súlade s Občianskym zákonníkom. Tento súhlas môžu používatelia kedykoľvek písomne odvolať formou doporučeného listu, to má však za následok Zrušenie Registrácie.
 • súhlas v zmysle zákona o elektronických komunikáciách, že od nás môžu občas dostať oznámenia elektronickou poštou (napr. o novinkách na webovej stránke).
 • súhlas v zmysle Občianskeho zákonníka, s použitím ich podobizne, písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.
 • vyhlásenie, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu tvoriacom Príspevok, vyslovili bezplatný súhlas s tým, aby s dielom alebo obsahom Príspevku (článok, fotografia) bolo naložené všetkými spôsobmi uvedenými v týchto Podmienkach, a že nám ani ostatným nevznikne uverejňovaním ich Príspevku na našej webovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzujú sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla (napr. na fotografie ich známych).
 • licenciu (sublicenciu, ak autorom je osoba odlišná od používateľa) k zverejneniu autorského diela, resp. iného obsahu chráneného Autorským zákonom a platným právom, ak ho Príspevok obsahuje.
 • vyhlásenie, že sú jediným/-ou autorom/-kou diela, resp. iného obsahu Príspevku chráneného Autorským zákonom a platným právom alebo že od autora/autorov diela získali oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Podmienok, vrátane práva poskytnúť sublicenciu prevádzkovateľovi; a že v tomto diele resp. inom obsahu Príspevku neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva ostatných ani ich časti, a že nám ani ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu Príspevku na našej webovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzujú sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.

Na zriadenie blogu nie je právny nárok. Máme záujem sprístupniť služby www.pocomtuziazeny.sk širokej verejnosti, vyhradzujeme si však právo odmietnuť záujemcu o zriadenie blogu aj bez uvedenia dôvodu.

 

C. Nárok na odmenu

Služby na www.pocomtuziazeny.sk sú poskytované blogerom bezplatne, rovnako blogeri a blogerky nemôžu od prevádzkovateľa požadovať odplatu alebo autorskú odmenu za publikovanie článkov.

Výnimkou sú riadne označené firemné blogy, označené na stránke ako BLOGY ŠIKOVNÍKOV, umožňujúce vlastníkovi takého blogu publikovať reklamné informácie (Blog Šikovníka je možné založiť len na základe dvojstrannej obchodnej dohody medzi nami a blogerom).
Bloger nemá žiaden pracovno-právny vzťah s prevádzkovateľom. Názory vyjadrené v blogu nemusia byť v súlade s našim postojom a nemožno ich považovať za naše názory.

 

D. Ochrana osobných údajov a súkromia

Bloger nie je povinný zverejniť na blogu svoju skutočnú identitu, hoci tak odporúčame urobiť. Zakazuje sa však zneužitie cudzej identity.
Údaje poskytnuté pri registrácii budú použité len na účely prevádzkovania www.pocomtuziazeny.sk. Nezverejníme ich, neposkytneme inej osobe a budeme s nimi nakladať v zmysle platných právnych predpisov. Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ v zmysle § 15 odsek 1. zákona číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov poskytnuté údaje spracoval za účelom ich interného použitia.
Kontaktné údaje používateľov webu prevádzkovateľ využíva výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ich iným osobám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie aj  zasielanie nevyžiadaných e-mailových správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby, ktoré však prevádzkovateľ posiela vo frekvencii maximálne 1-krát za týždeň. Súčasťou správ od prevádzkovateľa môžu byť aj krátke reklamné informácie tretích strán.

E. Autorské práva

Obsah vytvorený a zverejnený blogermi a blogerkami na www.pocomtuziazeny.sk je vlastníctvom blogerov; my poskytujeme mediálny priestor a technické prostriedky na zverejňovanie obsahu. K obsahu blogera nemáme autorské práva a smieme ho bez samostatnej dohody s blogerom využívať iba takým spôsobom, ktorý je týmito podmienkami výslovne povolený Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom www.pocomtuziazeny.sk zverejní. Ak bloger poskytne právo uverejňovať príspevky na svojom konte iným osobám, preberá zodpovednosť aj za nimi uverejnený obsah.
Publikovaním textov na www.pocomtuziazeny.sk dáva autor súhlas so zverejnením týchto textov alebo ich častí na internetovej stránke www.pocomtuziazeny.sk, ako aj súhlas so šírením týchto textov alebo ich časti prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu).

Za zverejnenie textov z blogu a iných príspevkov (obrázky, fotky) na stránke www.pocomtuziazeny.sk, za šírenie textov, príspevkov, alebo ich častí prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu) autorovi neprináleží honorár, pokiaľ prevádzkovateľ v konkrétnom prípade nerozhodne inak.

 

Bloger nesmie na svojom blogu pod vlastným menom zverejňovať text iného autora alebo jeho časť, platí to aj pre prípady, že text prevzal a preložil zo zahraničného zdroja.
Bloger nesmie zverejňovať texty, pri ktorých je autor neznámy, napríklad také, ktoré dostal e-mailom. Môže citovať iné zdroje, avšak v súlade s autorským zákonom. Musí byť uvedený zdroj textu a jeho autor, v prípade, ak cituje iné internetové médium, je vhodné uviesť aj internetový odkaz (linku) na citovaný zdroj.

 

Články majú byť písané výhradne pre blogy na www.pocomtuziazeny.sk. Ak bloger použije článok aj v inom médiu, je vhodné o tom prevádzkovateľa www.pocomtuziazeny.sk informovať. Platí to aj naopak, ak bloger chce na blogu www.pocomtuziazeny.sk publikovať svoj článok, ktorý už zverejnil v inom médiu, mal by mať súhlas príslušného média.
Blogeri vo svojich príspevkoch uvádzajú zdroje informácií. Ak je nimi napr. článok zverejnený na internetovej stránke inej než www.pocomtuziazeny.sk, použije bloger vo svojom príspevku odkaz na zdrojový článok.
Blogeri, ktorí zverejňujú texty a fotky/obrázky a iné záznamy na stránke www.pocomtuziazeny.sk, nesmú používať obrázky, zvukovoobrazové záznamy alebo audiovizuálne diela ani ich časti v texte ani samostatne, pokiaľ im držiteľ autorských práv alebo obdobných práv neudelil súhlas na ich použitie (či už osobne alebo v pravidlách stanovujúcich použitie chránených diel). Vo všetkých prípadoch sú používatelia povinní uviesť pôvodný zdroj, odkiaľ obrázok (alebo iný predmet práv tretích osôb) pochádza (uviesť ako zdroj slovo internet nestačí).
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, teda nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov na webovej stránke. Keďže máme záujem na súlade Príspevkov a Obsahu webovej stránky s platným právom, používatelia súhlasia a zaväzujú sa, že:

 • nebudú v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,
 • budú rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva Ostatných, a nebudú v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,
 • nebudú odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na webovej stránke,
 • nebudú v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.

 

F. REKLAMA

Čo považujeme za reklamu?

Reklama je podpora, publikovanie a komunikácia informácií alebo názorov o výrobku alebo službe, prípadne organizácii.

Za reklamu sa považuje inzercia, obrazové, textové alebo multimediálne komerčné posolstvo, ale aj výzvy na súkromné peňažné zbierky a odkazy na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom stránky www.pocomtuziazeny.sk.


Zakázaná reklama

Bloger nesmie využívať svoj blog na zverejňovanie akejkoľvek reklamy, iba v prípade, že sme mu to výslovne povolili.
Tento zákaz sa vzťahuje aj na reklamné bannery, výmennú, kontextovú reklamu (napr. eTarget, AdSense) .
Odkazy na komerčné internetové stránky (neplatená reklama) sú povolené len s našim súhlasom.
Bloger nesmie prijať finančný alebo hmotný dar ako protihodnotu za pozitívnu alebo negatívnu zmienku firmy, produktu alebo osoby vo svojom blogu. Ak bloger takúto ponuku dostane, je povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa.

Reklama nie je povolená ani v komentároch ku článkom.

Povolená reklama

1. Reklamné blogy/PR blogy, firemné blogy a iné obrazové alebo multimediálne komerčné posolstvá sú povolené v záložke Blogy Šikovníkov, ktoré sa riadia osobitnými pravidlami. Blog Šikovníka je možné založiť len na základe dvojstrannej obchodnej dohody medzi nami a blogerom.
2. Zmienka o vlastných aktivitách a aktivitách firmy (vlastnej alebo cudzej) v článku je povolená, pokiaľ je relevantná k téme článku, alebo uvedená v profile autora.

Ak bloger informuje o aktivitách spoločnosti, na ktorej činnosti je priamo alebo nepriamo zainteresovaný, musí na to výslovne upozorniť v každom takomto príspevku.
3. Recenzie (posudky umeleckých alebo vedecko-literárnych diel) sú povolené.
4. Povolené sú odkazy na oficiálne zbierky zaregistrovaných nadácií a charitatívnych organizácií.

5. Reklama uverejnená na našom webe musí byť v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a dobrými mravmi a v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame.

G. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nemôže zaručiť pravdivosť, legálnosť, úplnosť ani aktuálnosť obsahu v príspevkoch v súlade s Podmienkami používania.
Nenesieme preto žiadnu zodpovednosť za obsah príspevkov na tejto webovej stránke, ani iné úkony súvisiace s príspevkami.
Takisto nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá bola používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním tejto webovej stránky.
Nenesieme zodpovednosť za chýbajúci obsah alebo časť obsahu príspevkov blogerov.
V prípade súdneho sporu vedeného proti prevádzkovateľovi v súvislosti s blogom blogera sú blogeri povinní poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä sú povinní poskytnúť dôkazy na preukázanie pravdivosti tvrdení uvedených v blogu. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety zodpovedajú blogeri prevádzkovateľovi za škody, ktoré mu svojím konaním (ako aj nekonaním) spôsobili, najmä za škody spôsobené v dôsledku prehratého súdneho sporu.
Tieto Podmienky používania webovej stránky www.pocomtuziazeny.sk sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom akýkoľvek spor či konanie súvisiace, týkajúce sa alebo vyplývajúce z používania webovej stránky bude prebiehať na príslušnom súde Slovenskej republiky.

 

H. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Používatelia musia rešpektovať, že stránku www.pocomtuziazeny.sk sme vytvorili my.

Sme povinní maximálne využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti, funkčnosti a bezpečnosti www.pocomtuziazeny.sk. Neručíme však za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie poskytovaných služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy. Môžeme tak urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia. Používateľ nemá nárok na akúkoľvek úhradu škody spôsobenú používaním www.pocomtuziazeny.sk.
Webová stránka www.pocomtuziazeny.sk je priestor, ktorý sa riadi týmito pravidlami, Podmienkami a platným právom SR.
Sme oprávnení odstraňovať z webu www.pocomtuziazeny.sk obsah, ktorý nie je v súlade s platným právom alebo Podmienkami používania podľa vlastného uváženia, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
V prípade porušenia Podmienok sme oprávnení zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu, bez oznámenia a s okamžitou platnosťou.
Po zrušení registrácie nás používateľ oprávňuje k tomu, že si ponecháme príspevky a užívateľské meno, pod ktorým bol zaregistrovaná/-ý na neobmedzený čas.
Bloger má právo získať všetky texty, ktoré na svojom blogu zverejnil.
Sme oprávnení zablokovať príspevky, ktoré sú v rozpore s Podmienkami používania a/alebo platnými právnymi predpismi.
Sme oprávnení vymazať vulgárne, urážlivé a nepravdivé komentáre pod blogom na požiadanie blogera. Vo výnimočných prípadoch môžeme vymazať celú diskusiu pod blogom.

Sme oprávnení zablokovať dočasne alebo natrvalo prístup do diskusií blogerom, ktorí komentujú príspevky iných používateľov v rozpore s Podmienkami pri súčasnom zachovaní funkčnosti ich blogu (blogovanie bude možné, zapojenie do diskusií bude zablokované).
Máme právo kontrolovať, meniť a odstrániť príspevky tak, aby bol zabezpečený ich súlad s Podmienkami a platnými právnymi predpismi, aj bez uvedenia dôvodu.


Nemáme povinnosť kontrolovať všetky príspevky používateľov, preto nezodpovedáme za ich obsah a súlad s
Podmienkami používania.
Máme právo, nie však povinnosť, urovnávať spory spôsobené Príspevkom zverejneným na www.pocomtuziazeny.sk medzi používateľmi.
Sme oprávnení vymazať registráciu a blog používateľa, ktorý po dobu 12 mesiacov nezverejnil žiadny obsah.

 

Sme oprávnení zobrazovať na stránkach www.pocomtuziazeny.sk reklamu, spravidla však mimo priestoru vyhradeného pre obsah vytváraný blogerom (nad, pod alebo vedľa stránky).

Zaväzujeme sa umiestňovať a zobrazovať reklamu tak, aby bola zreteľne odlíšená od obsahu vytváraného blogerom a nevznikal dojem o akomkoľvek vzťahu medzi reklamou a blogerom.
Vyhradzujeme si právo na zásahy do www.pocomtuziazeny.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Používatelia sú povinní sledovať zmeny v Podmienkach. Na zmeny upozorníme bezodkladne viditeľným spôsobom na stránke.

Používanie stránky po zverejnení zmien je prejavom súhlasu so zmenenými Podmienkami. V prípade, že používateľ so zmenami nesúhlasí, je povinný nás požiadať o zrušenie registrácie.